Submission #35 | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Thông tin
Submitted by Anonymous
Wednesday, February 27, 2013 - 22:18
171.255.11.167
Phan Hữu Thời
huuthoi92@gmail.com
1. Chứng chỉ Microsoft Office Specialist được cấp riêng cho từng phần: Word, Excel, PowerPoint hay là chứng chỉ chung?
2. Lệ phí 500.000VNĐ/lần thi là lệ phí cho 1 môn thi hay cả 3 môn thi? Cần đạt bao nhiêu điểm để lấy chứng chỉ MOS?